स्वीकृत मानचित्र

आईडी न. आवेदक का नाम प्लॉट नं /क्षेत्र क्षेत्र उपयोग उप तारीख परमिट तारीख फ़ाइल संख्या ज़ोन दस्तावेज़
२४०५२०१६००४ अलाइड फोटोग्राफिक इंडिया लिमटेड थ्रू डायरेक्टर राकेश कुमार अगरवाल आराजी न. २४२ साजरी २०५० रेजी. 2016-05-24 2017-01-04 १२७/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
८०३२०१६००५ श्री संजय गुप्ता व अन्य प्लाट नो. २-बी ब्लाक -ए इंडस्ट्रियल एरिया पनकी ९००.१६ इंडस 2016-03-08 2017-01-31 ८७५/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२५१०२०१६००२ श्री गोविन्द नारायण द्विवेदी व अन्य १६३ ब्लाक डी पनकी ५८८.६२ रेजी. 2016-10-25 2017-02-13 ५२२/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२२११२०१६००३ श्री नितीश शुक्ल प्लाट न १६० ए जूही २१०.७० कोम. 2016-11-22 2017-02-15 ५९१/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२७१०२०१६००५ श्री तुषार गुप्ता प्लाट न ३५२ ब्लाक ओ काकादेव २९७.६५ रेजी. 2016-10-27 2017-02-16 ५३२/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२११२२०१६००४ डॉ. वीरेन्द्र स्वरुप एजुकेशन सचिव कुमकुम स्वरुप प्लाट न ०२ एमराल्ड गुलिस्ता जाजमऊ ७५००.०० स्कूल 2016-12-21 2017-02-16 ६३७/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२४१२२०१६००५ डॉ कुमारी उर्मिला गुप्ता प्लाट न ११३ ब्लाक एन काकादेव २६०.०३ रेजी. कुम. कोम. 2016-12-24 2017-02-16 ६५६/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
१४०६२०१६००२ श्रीमती शांति गुप्ता प्लाट न. १० जूही कला ३०१.८४ कोम. 2016-06-14 2017-02-17 १७२/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२१०१२०१७००२ श्री राम कुमार अरोरा प्लाट न ४२५ ब्लाक एच काकादेव ५५७.७० रेजी. 2017-01-21 2017-02-17 ७१६/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
९१२२०१६००२ श्रीमती सुधा अगरवाल व अन्य प्लाट न २३ ब्लाक एम किदवई नगर ३३८.०८ रेजी. 2016-12-09 2017-02-22 ६२४/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१९०१२०१७००५ मिस्टर अनूप अगरवाल व अन्य प्लाट न ६९८ ब्लाक डब्लू-१ जूही ६६८.८८ रेजी. 2017-01-19 2017-02-23 ७०९/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२६१२२०१६००३ श्री अरुण प्रकाश द्विवेदी प्लाट न १०९ ब्लाक एच काकादेव ५६.०२ रेजी. 2016-12-26 2017-02-23 ६५५/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
७१०२०१५००२ श्रीमती अंजुम इकबाल प्लाट न. ७/१८८-ए (१), ७/१८८-ए (२), ७/१८८-ए (३ एंड २१५.९९ रेजी. 2015-10-07 2017-01-04 ५०७/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३६०६२०१६००४ श्री सुरेन्द्र सिंह प्लाट न०-८५ जूही कलां ३७६.२५ रेजी. 2016-06-03 2016-10-13 १५४/भवन/१६-१७ ज़ोन-3
१३१०२०१६००३ श्री हरी नारायण गुप्ता व अन्य प्लाट नो. ३६८ ब्लाक सी स्कीम स्वराज नगर पनकी २६८.३१५ रेजी. 2016-10-13 2017-01-06 ४८३/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
१६०९२०१६००२ श्री सुशिल कुमार पाण्डेय प्लाट न २४ ब्लाक जे गोविन्द नगर १४३.८० रेजी. 2016-09-16 2017-01-09 ४३५/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
३००९२०१६००२ श्री अशोक अन्स्वानी व अन्य प्लाट न. २३ वैभव प्लाजा रतन लाल नगर १३२.७५ रेजी. कुम. कोम. 2016-09-30 2017-01-12 ४६२/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२६१०२०१६००३ मिस्टर ॐ प्रकाश अग्रवाल प्लाट न. ५१५, ५१६ वेस्ट पुराना कानपुर ४८२.६२ रेजी. कुम. कोम. 2016-10-26 2017-01-13 ५२८/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
9072015002 श्रीमती पुष्प सिंह प्लाट ननंबर १२६/टी/१९ ए गोविन्द नगर 544.45 रेजी. 2016-07-09 2017-01-17 255/BHAWAN/16-17 ज़ोन-3 डाउनलोड
१३०१२०१६००२ श्री गंगा वेल्ली इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स श्रीमती नीता खेमका आराजी न ९८२, १०५, १०६, १०७, १०८ हीन्ग्पुर कछार ७९५३.४५ कोम. 2016-01-13 2017-01-21 ७२२/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३०१२२०१६००२ श्रीमती मधु बाला प्लाट न १०३२ ब्लाक डब्लू-२ जूही १६७.२२ रेजी. 2016-12-30 2017-01-27 ६७२/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२१११२०१४००५ मो गजाली प्लाट न ७/६५ तिलक नगर 359.24 रेजी. 2014-11-21 2016-01-04 ७४१/भवन/१४-१५ ज़ोन-1 डाउनलोड
३११२२०१५०१० श्रीमती सुमन पटेल प्लाट न ० ३७ भाग बर्रा के ० यू ० डी ० पी ० ९५.६१ रेजी. 2015-11-03 2016-01-07 ५७३/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
31120150011 श्री शिव शंकर साहू प्लाट न ० ३७ भाग बर्रा के ० यू ० डी ० पी ० १०५.१९ रेजी. 2015-11-03 2016-01-07 ५७४/भवन/१५-16 ज़ोन-1 डाउनलोड
२७०८०१५००४ श्रीमती मधु रस्तोगी प्लाट न० १२४-बी/१८४ गोविन्द नगर १२४.४१ रेजी. 2015-08-27 2016-01-07 ३९०/भवन /१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
१११२२०१५००२ श्री राजेश कनोडिया व अन्य प्लाट न ० -६-७/७ काकादेव २६०.३५ रेजी. 2015-12-11 2016-01-28 ६५५/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
२४०३२०१५००५ श्रीमती रीना अग्रवाल प्लाट न० १५ व् -२ हाउस न० -७/१०२ गुटैया ७२१.५६ रेजी. 2015-03-24 2016-01-28 १०६७/भवन/१४-१५ ज़ोन-1 डाउनलोड
७१२२०१६००३ श्रीमती मंजू सिंह आराजी न ३१६ पार्ट खान्देय्पुर १२५.४१ रेजी. 2016-12-07 2017-01-20 ६१२/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
११०१२०१७००२ मिस्टर आनंद मिश्र प्लाट न ९३ ब्लाक ई बाबु पुरवा १६७.२३ रेजी. 2017-01-11 2017-01-28 ६९१/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
११०२२०१६००२ श्री योगेश कुमार त्रिपाठी हाउस न ८०/६०-ए कूपर गंज ११६.५१ कोम. 2016-02-11 2017-01-31 ७९१/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
१७१२२०१६००४ श्रीमती गीता सचान प्लाट न ६१८ ई ब्लाक डब्लू-२ जूही कला १६७.१८ रेजी. 2016-12-17 2017-02-02 ६३१/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
९०१२०१७००२ श्री विनीत कुमार गुप्ता प्लाट नो. ७५७ ब्लाक के किदवई नगर ३२१.०६ रेजी. 2017-01-09 2017-02-07 ६८९/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१५१२२०१६००२ श्रीमती पूनम सिंह व अन्य प्लाट नो. १५९ ब्लाक बी पनकी २४२.४६ रेजी. 2016-12-15 2017-02-09 ६२७/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२२०८२०१६००५ अब्दुल रहमान प्लाट न ५१ ई आराजी न. १०८९/०२, १०९०/२ चंदारी १६२.74 रेजी. 2016-08-22 2017-02-09 ३७४/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१६०५२०१५००६ श्री नवीन कुरील प्रेमिसेस न० ७/१६९ बी, पी न० २३ स्वरुप नगर ११०५.01 रेजी. 2015-05-16 2016-02-01 १०९/भावन//१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
१४०९२०१५००५ श्री बाबु कटियार प्लाट न ० -६०९ जूही गढ़ा १८८.५४ कोम. 2016-09-14 2016-02-01 ४३५/भवन/१५-1६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२११२२०१६००६ मिस्टर सुधीर कुमार कटियार व अन्य प्लाट न १४३ प्रे न. ११७/क्यू/१४३ बी ब्लाक-क्यू काक ४१७.१३ रेजी. 2016-12-21 2017-02-23 ६४२/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२९१२२०१६००२ मेसर्स एस आर जे एन्तेरप्रसेस श्रीमती रितिका जैन व अन्य प्लाट न २५/३४ कराची खाना ३४७.७३ कोम. 2016-12-29 2017-02-23 ६७१/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
१८०७२०१६००५ श्री महिपाल सिंह प्लाट न ए १/५ एम् आई जी रतनपुर एक्सटेंसन १६२.०० रेजी. 2016-07-18 2017-02-27 २७४/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
९१२२०१६००४ श्रीमती राजेश कुमारी सिंह प्लाट न. २६२ ब्लाक एन किदवई नगर १६७.२८ रेजी. 2016-12-09 2017-02-28 ६२५/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१७०६२०१५००३ नितिन इस्पात प्रा ० लि० द्वारा श्री चन्दन अग्रवाल प्लाट न ० -१७७७ पार्ट जूही कलां ९८४.६९ रेजी. 2015-06-17 2016-01-07 ११९/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
७१०२०१५००३ श्री अब्दुल्लाह प्लाट न० - ७/१८८-ए(१) ७/१८८-ए(२) ७/१८८-ए(३) ७/१८८ ३३१.४९ रेजी. 2015-10-07 2016-01-11 ५०८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३१०८२०१५००२ श्री गोविन्द मल्होत्रा व अन्य प्लाट न० ५६ गोविन्द नगर ४३४.७७ रेजी. 2015-01-31 2016-01-11 ३९६/भवन/१४-१५ ज़ोन-3 डाउनलोड
31012015009 श्री अनुराग गुप्ता व अन्य प्लाट न ० -३ए /२०५ बी आज़ाद नगर २६०.८६ रेजी. 2015-01-31 2016-01-11 ९५५/भवन/१४-१५ ज़ोन-1 डाउनलोड
30092015004 नारायण दास ओमर व प्लाट न० -८७/१९ ऐ आचार्य नगर ३९३.८० रेजी. 2015-09-30 2017-01-19 ४९१/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३००९२०१५००२ रोमी श्रीवास्तव द्वारा राजेश कुमार श्रीवास्तव प्लाट न ० -१०३ तात्या टोपे नगर ११२.५० रेजी. 2015-09-30 2016-01-20 ४८९/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२८१०२०१५००७ डॉ ० मंगल प्रसाद प्लाट न० -८८-बी सुजातगंज १६७.२२ रेजी. 2015-10-28 2016-01-27 ५४८/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
२०१२२०१६००२ श्रीमती मिथलेश कुमारी प्लाट न० -३३ एन ३४ एन इंद्रा नगर ५६५.२५ रेजी. 2016-01-02 2016-01-28 ७०५/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३१०८२०१५००३ श्री सुरेन्द्र नाथ शिवहरे व अन्य प्लाट न ० ५५५ गुटैया २०२३.४१ रेजी. 2015-08-31 2016-02-01 ३८०/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२८१०२०१५००४ सलमा बिल्डर्स पार्टनर श्री मो ० वकाश व अन्य प्लाट न ० -३९/२७(पुराना),३९/२७-ए (नया)मेस्टन रोड १२२.५० रेजी. 2015-10-28 2016-02-03 ५४५/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१५०५२०१४००३ श्रीमती मंगलामती शुक्ला प्लाट न ० -५७(भाग)ब्लाक एन सीसामऊ १११.६४ रेजी. कुम. कोम. 2014-05-15 2016-02-03 १०८/भवन/१४-१५ ज़ोन-1 डाउनलोड
१६१२२०१४००४ श्री विनोद दुबे प्लाट न ० -०३,०६ हाउस न ० ३६ ए पार्ट ख्योरा बांग २१८.४८ रेजी. 2014-12-16 2016-02-11 ८२७/भवन/१४-१५ ज़ोन-1 डाउनलोड
२२१२२०१५००८ श्री सुरेश अवस्थी व अन्य प्लाट न ० -१८ हाउस न० ८७/१५४ रायपुरवा आचार्य नगर ३०१.११ रेजी. कुम. कोम. 2015-12-22 2016-02-11 ६८७/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३००८२०१६००२ श्री एच बी सिंह प्लाट न. ६२१/४ ब्लाक एन पी नारायण पुरवा ४९३.९४ रेजी. 2016-08-30 2017-02-28 ३९१/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
५११२०१६००२ श्री संजीव कुमार चोपरा प्लाट न ६१४ ब्लाक डब्लू जूही ३४५.32 रेजी. 2016-11-05 2017-03-01 ५४९/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२५०४२०१६००२ मिस्टर अजाज़ अहमद व अन्य प्लाट न. ३७ पार्ट वाजिदपुर जाजमऊ ४१८.०५ रेजी. 2016-04-24 2017-03-01 २६/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
३०१२०१७००२ श्री सत्य नारायण दीक्षित ए-३४ पॉकेट हाईवे सिटी ३२३.४६ रेजी. 2017-01-03 2017-03-01 ६८०/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
५१२२०१६००२ श्रीमती रेखा देवी व अन्य प्लाट न. बी-१९ ब्लाक ए बीमा विहार लखनपुर १४८.६० रेजी. 2016-12-05 2017-03-01 ६०८/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२८१२२०१६००५ श्री राम प्रकाश वैश्य प्लाट न. ४६/४३ हटिया राजगद्दी 41.९० कोम. 2016-12-28 2017-03-03 ६६५/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२५०७२०१५००६ मिस्टर राघव भार्गव व अन्य प्लाट न. १२३ पार्ट ब्लाक ए गुटीया ४१९.74 रेजी. 2015-07-25 2017-03-03 २७९/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१९०१२०१७००२ श्री केदार सिंह प्लाट न. ९० ब्लाक ई सुजात गंज २७१.४५ रेजी. 2017-01-19 2017-03-09 ७१२/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
२६०४२०१६००४ डॉ सरिता चौधरी प्लाट न ५४३/६ ब्लाक के किदवई नगर २२७.42 रेजी. 2016-04-26 2017-03-10 ३९/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
२५०१२०१७००३ श्रीमती रेनू गुप्ता व अन्य प्लाट न २३ ब्लाक ह स्कीम किदवई नगर ३६७.०५ रेजी. 2016-01-25 2017-03-16 ७२९/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१००३२०१७००२ मिस्टर युधिस्ठिर लाल प्लाट न. ५९ ब्लाक एन १३ गोविन्द नगर १६७.२२ रेजी. 2016-03-01 2017-03-16 ८१६/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२८१२२०१६००२ मिस्टर विनय कुमार गुप्ता व अन्य प्लाट न ९८ ब्लाक बी गुटैया ७६०.०० रेजी. 2016-12-28 2017-03-22 ६६४/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
७०३२०१७००२ रिमझिम कोलोनिज़ेर्स प्राइवेट लिमटेड मिस्टर योगेश अग्रवाल प्लाट न. ३ ए /२७५ आजाद नगर ६७०.९२ रेजी. 2016-03-07 2017-03-22 ८४४/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
१८११२०१५००४ श्री शकील आलम प्लाट न० -०९ सुजातगंज ६६८.८० रेजी. 2015-11-18 2016-02-12 ५९८/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
१६१२२०१४००३ श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला प्लाट न ० -०२,०७ हाउस न ० -३६ ए भाग ख्योरा बांगर १८९.१६ रेजी. 2014-12-16 2016-02-12 ८२४/भवन/१४-१५ ज़ोन-1 डाउनलोड
८०९२०१५००४ श्रीमती स्वेता श्रीवास्तव व अन्य प्लाट न ० -७९ ए न ० ९५३ पार्ट राम नगर को ० ओ ० स २५७.९१ रेजी. 2015-09-08 2016-02-16 ४१९/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
०५११२०१४००७ श्री अरविन्द सिंह प्लाट न ० -३९ काकादेव ८८.६२ रेजी. 2014-11-05 2016-02-19 ६७८/भवन/१४-१५ ज़ोन-2 डाउनलोड
२००१२०१६००३ श्रीमती कमला देवी प्लाट न ० -बी-५८ बर्रा के ० यू ० डी ० पी ० ४०९.४९ रेजी. 2016-01-20 2016-02-19 ७३१/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२३०९२०१५००६ श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता व अन्य प्लाट न ० - २/१२ नवाबगंज २७८.४२ रेजी. 2016-01-20 2016-02-19 ४६९/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१००२२००१६००३ श्री संजीव जैन प्लाट न ० -८१ आनन्दपुरी ४१८.०५ रेजी. 2016-02-10 2016-02-20 ७९३/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
३०१२२०१५००२ श्री प्रदीप सिंह द्वारा पॉवर ऑफ़ अट्रानी होल्डर श्री धरम पाल प्लाट न ० - २७ विनायकपुर बांगर २००.४ रेजी. 2015-12-30 2016-02-20 ६९७/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
४०४२०१५००४ श्री सूर्य कुमार परिक व् अन्य प्लाट न ० ५६/६० सतरंजी मोहाल २७६.१९ रेजी. 2015-04-04 2016-02-25 ८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२१०४२०१५००२ श्री उमाकांत श्रीवास्तव व अन्य प्लाट न ० -२० (भाग) २१ ए .न० -३९१ विनायकपुर २९९.७१ रेजी. 2015-04-21 2016-02-25 ३९/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
८१२२०१५००४ श्री प्रकाश चन्द्र तलरेजा व अन्य प्लाट न० -२३८ प्रे न० ११३/१६८ गुटैया स्वरुप नगर ५६२.७० रेजी. 2015-12-08 2016-02-27 ६४७/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१२०२२०१६००३ संजय दुबे द्वारा करता श्री संजय दुबे प्लाट न ० -१६६ बी ,हाउस न० -३/५० -ए विष्णुपुरी ३४८.५० रेजी. 2015-02-12 2016-02-29 ७९६/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१९०१२०१६००३ श्रीमती रजनी सिंह प्लाट न ० -३८ विनायकपुर १६७.२२ रेजी. 2016-01-19 2016-03-05 ७२८/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
११११२०१६००३ श्रीमती बन्दना द्विवेदी आराजी न. १५१८ पार्ट दहली सुजानपुर २९७.९३ रेजी. 2016-11-11 2017-03-23 ५७२/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१८०२२०१६००५ श्री वीरेन्द्र पराक्रम आदित्य प्रेमिसेस न ० -१५/१९७ सिविल लाइन्स १३०४.४ रेजी. 2016-02-18 2016-03-09 ८१९/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१६०२००३१० मिस्टर अवधेश कुमार मिश्र प्लाट न. १४ दहली सुजानपुर २२७.42 रेजी. 2010-10-16 2017-03-23 ११७०/भवन/०९-१० ज़ोन-4 डाउनलोड
१३०१२०१७००३ अमित कुमार मिश्रा व अन्य प्लाट न. ५४३/०७ ब्लाक के किदवई नगर २२७.७२ रेजी. कुम. कोम. 2016-01-13 2017-03-23 ६९५/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
७०५२०१६००५ श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल प्रेमिसेस न० १५/४५-सी, सी२ (पार्ट ) सिविल लाइन्स २०२.२३ रेजी. 2016-05-07 2016-06-09 ७८/भवन/१६-१७ ज़ोन-1
८०५२०१५००४ श्रीमती नीति कपूर प्लाट न ० ९५ जूही कलां ३७६.२६ रेजी. 2015-05-08 2016-03-18 ८४/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२१२२०१५००५ श्रीमती संध्या शर्मा व अन्य प्लाट न ० १३/३५१ परमट १२४.४२ रेजी. 2015-02-12 2016-03-18 ६३०/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२४०२२०१६००२ श्री सामरी सिंह चंदेल व अन्य प्लाट न० ५४ सुजात गंज ६६८.८९ रेजी. 2016-02-24 2016-03-18 ८३७/भवन/१५ -१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
२०२२०१६००२ शिव रतन सिंह द्वारा पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी श्रीमती शिल्पी प्लाट न० किदवई नगर ११९ रेजी. कुम. कोम. 2016-02-02 2016-03-19 ७६३/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
५०१२०६००३ श्रीमती सुनीता महेशवरी प्लाट न० -९ महर्षि दयानंद विहार ११२.५० रेजी. 2016-01-05 2016-03-19 ७०८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२०३२०१६००२ श्री संजय कुमार सिंह व अन्य प्लाट न० ३४० लखनपुर २९५.६५ रेजी. 2016-03-02 2016-03-21 ८६१/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१६०३२०१६००२ श्री रंजन सूरी प्लाट न०-४० प्रमीसिस न० ११३/३८ गुटैया स्वरुप नगर ३३४.४४ रेजी. 2016-03-16 2016-03-29 ८९६/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२११२०१५००३ श्रीमती श्री देवी पाण्डेय प्लाट न० ८२५ सी पनकी ५०१.६६ रेजी. 2015-11-02 2016-03-30 ५६१/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
४०२२०१७००४ श्री संजीव कुमार गुप्ता प्लाट न. १८९ ब्लाक के किदवई नगर ३६७.२५ रेजी. 2016-02-04 2017-03-25 ७५७/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१००१२०१७००२ मिस्टर अनूप तिवारी व अन्य प्लाट न. २२७ पार्ट ब्लाक ऍम किदवई नगर २९७.६६ रेजी. कुम. कोम. 2016-01-10 2017-03-25 ६८८/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
२५०१२०१६००४ श्री विनोद चन्द्र नथानी प्लाट न० -९४ काकादेव ९४४.७९ रेजी. 2016-01-25 2016-03-11 ७४०/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
१९११२०१६००४ श्रीमती सुषमा रानी मेहरोत्रा प्लाट न. १२ ब्लाक डी खेओरा बांगर ८६.१९ रेजी. 2016-11-19 2017-03-25 ५८०/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२६१०२०१६००२ श्रीमती मिथलेश कुमारी व अन्य प्लाट न. २२, २३ ब्लाक ऍम आई जी बिसयाक्पुर बांगर २००.०० रेजी. 2016-10-26 2017-03-27 ५२९/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
९०२२०१६००२ श्री शिओराज सिंह कटियार प्लाट न ० -२५ फील्ड न० ५०५ राजेंद्र नगर को ० हाऊसि २९७.६६ रेजी. 2016-09-02 2016-03-11 ७८४/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
२५०१२०१६००२ श्रीमती हर्षा मन्धानी व अन्य प्लाट न० -१३१ रतनलाल नगर २९७.६६ रेजी. 2016-01-25 2016-03-11 ७४२/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
१००७२०१५००३ सी० डी० एस ० मिश्रा एजुकेशन सो० द्वारा श्रीमती मनिरमा द्विवेदी फील्ड न० -१२६,१२७,१२८,१२९ ३१३१.७४ स्कूल 2015-07-10 2016-03-11 २५९/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२४०२२०१६००५ श्रीमती मोनिका ग्रोवर प्लाट न० -४९ (पार्ट) प्रे न० -१२२/१७२ -ए फैक्ट्री ९२.०० रेजी. 2016-02-24 2016-03-14 ८३८/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
४०२२०१६००४ श्री महेश चन्द्र गुप्ता व अन्य प्लाट न ० -३०/६२ इटावा बाजार (बंगाली मोहाल) २१४.०७ रेजी. 2016-02-04 2016-03-18 ७६८/भवानी/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
७२९४/७६५३ श्री सुरेश बाजपेई प्लाट न०-३२२ पार्ट नौबस्ता २०९.८४ रेजी. 2006-11-14 2016-03-30 ९६१/भवन/०६-०७ ज़ोन-3 डाउनलोड
८०३२०१६००२ श्रीमती डॉ पूनम पाण्डेय व अन्य प्लाट न० ०४ किदवई नगर ६६८.८८ रेजी. 2016-03-08 2016-05-19 ८७८/भवन /१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
६०४२०१६००३ श्री कमलेश दीक्षित व अन्य प्लाट न ०-२१७ काकादेव १६५.९६ रेजी. 2016-04-06 2016-05-30 ०४/भवन/१६-१७ ज़ोन-2
४०२२०१६००२ श्रीमती कुसुम चौरसिया व अन्य प्लाट न ० ९२२ पार्ट विनायकपुर २३४ रेजी. 2016-02-04 2016-04-13 ७७०/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
११०४२०१६००२ श्रीमती सविता अरोरा प्लाट न०-३३५ नारायण पुरवा १६७.२२ रेजी. 2016-04-11 2016-06-01 १४/भवन/१६-१७ ज़ोन-2
३०२२०१६००३ श्री कमल गुप्ता हाउस न ० -८१/८४ डी बम्बैय वाला हता ८६.११ रेजी. 2016-02-03 2016-06-02 ७६७/भवन/१५-१६ ज़ोन-1
१८०८२०१५००४ श्री प्रदीप अग्रवाल प्लाट न ० २३१ पार्ट ढकना पुरवा ३३८.२१ रेजी. 2015-08-18 2016-04-18 ३४८/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
१८०८२०१५००३ श्री रोशन अग्रवाल प्लाट न0 २३१ पार्ट ढकना पुरवा ३४२.८० रेजी. 2015-08-18 2016-04-18 ३४९/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
१००३२२०१६००३ साईं ओर्चिड डेवलोपर्स लिमटेड के द्वारा श्री अभय अग्रवाल हाउस न० ७६२ ककदेव ३३४.४४ रेजी. 2016-03-10 2016-04-20 ८८१//भवन//१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
२५०१२०१६००७ श्री राज कुमार बालानी प्लाट न०-४६ गोविन्द नगर (मलिन बस्ती) ३१२.४२ रेजी. 2016-01-25 2016-04-20 ७४३/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
७०१२०१६००२ श्रीमती रेनू वही व अन्य प्लाट न ० ६३६ पार्ट किदवई नगर २७८.८४ रेजी. 2016-01-07 2016-04-23 ७१६/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
५०३२०१६००३ श्री अजय सिंह भदौरिया व अन्य प्लाट न० १७ पार्ट १०९/३६० नेहरु नगर १६७.२२ रेजी. कुम. कोम. 2016-03-05 2016-04-27 ८७२/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१५०६२०१५००२ श्री राकेश भल्ला व अन्य प्लाट न० ३८ गोविन्द नगर २११.९२ रेजी. 2015-06-15 2016-04-29 १९६/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
२९०५२०१५००२ श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह चौहान प्लाट न० ८५१ पनकी १७९.३० रेजी. 2015-05-29 2016-05-02 १५७/भवन/१५-१६ ज़ोन-2 डाउनलोड
२८११२०१५००२ श्री मिराज अहमद व अन्य प्लाट न १०९ पार्ट ११२/१८६ गुटैया बेनाझाबर १४०.०२ रेजी. 2015-11-28 2016-05-02 ६१८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२३०९२०१५००३ श्रीमती मोनिका जैसवाल प्लाट न० ११२ सिसामऊ १९५.२२ रेजी. 2015-09-23 2016-05-06 ४७०/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१६०४२०१६००२ बालाजी बिल्डरों पार्टनर श्रीमती सोनल अरोरा प्लाट न० १६८ काकादेव ३०१.८४ रेजी. 2016-04-16 2016-05-10 २१/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
28012016002 कर्नल मोहोम्द यासीन प्लाट न ० ५४३/४८ किदवई नगर ३०६.८५ रेजी. कुम. कोम. 2016-03-17 2016-05-17 ९१०/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
१७०३२०१६०१० मेस्सेर्स शिवोय ट्रेडिंग पी०वी०टी० लिमटेड श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता प्लाट न० ५४३/४८ किदवई नगर ३०६.८५ रेजी. कुम. कोम. 2016-03-17 2016-05-17 ९१०/भवन १५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
३०२२०१६००२ श्री मूल चन्द गुप्ता हाउस न ० -८१/८४ डी बम्बैय वाला हता ८६.११ कोम. 2016-02-03 2016-06-02 ७६६/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२७०१२०१६००३ श्री मधुकर श्रीवास्तव प्लाट न ० १०९ हाउस न० १११/३४५ घुसरामऊ १९४.८१ रेजी. 2016-01-27 2016-06-07 ७४८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1
२४०५२०१६००२ श्री चन्दन अग्रवाल व अन्य प्लाट न० २५०, हाऊस न० ३ए /१४७ (ए) पुराना कानपुर ३३३.६९ रेजी. 2016-05-24 2016-07-25 १२२/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
१५०६२०१६९००२ श्रीमती शान्ती गुप्ता प्लाट न० १३९ वाई ब्लाक किदवई नगर २४५ रेजी. 2016-06-15 2016-08-01 १७३/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१६०४२०१५००२ बालाजी प्लाट न४६ पार्ट ब्लाक पी०टी० फज़ल गंज . १२४२.८० इंडस 2016-04-16 2016-08-02 ३१/भावना/१५-१६ ज़ोन-3
16042015002 बालाजी फ़ेबकॉन पी०वी०टी० लिमटेड श्री सुमित अग्रवाल प्लाट न०-४६ पार्ट ब्लाक पी ० टी ० फज़ल गंज १२४२.८० रेजी. 2016-04-16 2016-08-02 ३१/भावना/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
१५१२२०१५००४ श्रीमती रजनी अग्रवाल प्लाट न० १२७/२२० जूही हमीरपुर रोड ४४८.९८ रेजी. 2016-12-15 2016-08-05 ६६५/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
21062016002 मेस्सेर्स जैन काम्प्लेक्स पी०वी०टी० लिमटेड द्वारा श्री विनोद कुमार जैन प्लाट न० ३०/३ चावल मंडी २०८.६६ रेजी. 2016-06-21 2016-08-06 १९०/भवन/१६-१७ ज़ोन-1
१०३२०१६००३ युवा इंडिया मार्केटिंग पी ०वी ०टी ० लिमटेड डॉ श्री राधा किशन गर्ग प्री न० -६०/२ पुराणी दल मंडी ६३३.५९ रेजी. 2016-03-01 2016-05-20 ८६०/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
६०४२०१६००३ श्री कमलेश दीक्षित व अन्य प्लाट न० २१७ काकादेव १६५.९६ रेजी. 2016-04-06 2016-05-30 ०४/भवन/१६-१७ ज़ोन-2
२६०५२०१६००३ श्रीमती ज्योति नागपाल अन्य प्लाट न० ०३ हाउस न० १०८/३ सिसामऊ २०४.८४ रेजी. 2016-05-26 2016-06-14 १२३/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२६०५२०१६००३ श्रीमती ज्योति नागपाल व अन्य प्लाट न०, हाउस न०-१०८/३ सिसामऊ २०४.८४ रेजी. कुम. कोम. 2015-05-26 2016-06-14 १२३/भवन/१६-१७ ज़ोन-1
११०५२०१६००४ विनायक श्री रियल ईस्टेट पी०वी०टी० लिमिटेड राजेश कुमार गुप्ता प्लाट न० डी -११ डी -१२ डी-१२ -ए -डी-१४ विनायक श्र २५०.८३ रेजी. 2016-05-11 2016-06-21 ९२/भवन/१६-१७ ज़ोन-1
२८१०२०१४००१ श्री क्रांति कुमार दुत्त प्लाट न० ५६ खलासी लाइन ४१८.११ रेजी. 2016-10-28 2016-06-29 ६५५/भवन/१५-१६ ज़ोन-1
२०७२०१६००५ श्रीमती कमलेश अग्रवाल प्लाट न ७२ हाउस न० ७/१०२ एमराल्ड गार्डन स्वरुप नग ३३१.१३ रेजी. 2016-07-02 2016-08-06 २१९/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
११०५२०१६००३ श्रीमती नम्रता दीक्षित व अन्य प्लाट न० ४७ प्रेमिसेस न० १०८/१६० ब्लाक ० गाँधी नग १५२.७६ रेजी. 2016-05-11 2016-08-06 ९१/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२९०१२०१६०२ श्री राकेश सचान व अन्य प्लाट न० २८ सुजनत गंज ९७६ रेजी. 2016-01-29 2016-08-19 ७५४/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
११०८२०१६००२ श्री अनिल दुबे व अन्य प्लाट न० २९८ ब्लाक एफ पनकी १६७.२३ रेजी. 2016-08-11 2016-08-26 १२५/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२८०७२०१६००४ एल्दीको टाउनशिप व हाउसिंग लिमटेड श्री श्रीकांत जजोडिया प्लाट न० डी० एन० जवाहर पुरम १०७.०१ रेजी. 2016-07-28 2016-08-30 ३१६/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
28072016008 एल्दीको टाउनशिप व हाउसिंग लिमटेड श्री श्रीकांत जजोडिया प्लाट न० डी-८० जवाहर पुरम १३७.१० रेजी. 2016-07-28 2016-08-30 ३१२/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
१०३२०१६००२ श्रीमती सुमन गुप्ता प्लाट न० १३४ ब्लाक वाई किदवई नगर ३७६.२५ रेजी. 2016-03-01 2016-08-22 ८५९/भवन/१५-१६ ज़ोन-4 डाउनलोड
२०५२०१६००४ श्रीमती अन्नपूर्ण चौरसिया प्लाट २३५ ब्लाक W जूही कलन ११९.६० रेजी. 2016-05-02 2016-08-22 ६९/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२५०५२०१६००३ श्री अनिल कुमार ठाकुर व अन्य हाउस न० LIG/१२६ रतन लाल नगर १६७.२२ रेजी. 2016-05-25 2016-08-24 १२५/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
28072016006 एल्दीको टाउनशिप व हाउसिंग लिमटेड श्री श्रीकांत जजोडिया प्लाट न० ए०एस० -०७ जवाहर पुरम १७६.३७ रेजी. 2016-07-28 2016-08-30 ३१५/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
28072016005 एल्दीको टाउनशिप व हाउसिंग लिमटेड श्री श्रीकांत जजोडिया प्लाट न०-ए० एस० -०९ जवाहर पुरम १२९.०१ रेजी. 2016-07-28 2016-08-30 ३१७/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
28072016003 एल्दीको टाउनशिप व हाउसिंग लिमटेड श्री श्रीकांत जजोडिया प्लाट न ० डी० एन०- ए० एस०-०८ जवाहर पुरम १४५.३२ रेजी. 2016-07-28 2016-08-30 ३१३/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२८०७२०१६००८ एल्दीको टाउनशिप व हाउसिंग लिमटेड श्री श्रीकांत जजोडिया प्लाट न० - डी० एन० जवाहर पुरम २००.२९ रेजी. 2016-07-28 2016-08-30 ३१२/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२७०६२०१६००५ श्री विक्रत्न मिश्रा व अन्य प्लाट न० १७९ हाउस न ० १०६/८२ सिसमऊ गाँधी नगर १७४.७४ रेजी. 2016-06-27 2016-08-30 २०८/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
२७०४२०१६००३ श्री विकास शुक्ला व अन्य हाउस न० ८०/४४ कूपर गंज १२४.५७ रेजी. 2016-04-27 2016-10-05 ४४/भवन/१६-१७ ज़ोन-1
१४११००२१३ श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल प्लाट न ० ९ और १० खलासी लाइन १६७.२२ रेजी. 2013-06-02 2014-02-01 ८६१/भवन/२०१२-१३ ज़ोन-1
२२१२२०१५००५ श्री जय सिंह भदौरिया प्लाट न० (पार्ट ) हाउस न० १०९/२४६ ए सिसमऊ १३३.७७ रेजी. 2016-12-22 2016-09-09 ६८८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२०७२०१६००४ डॉ अरुण गुत्पा व अन्य प्लाट न० १२ ब्लाक टी गुटैया २९४.७१ रेजी. 2016-07-02 2016-09-12 २७१/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
१००२२०१५००२ श्री विनय कुमार व अन्य प्लाट न० १९४/२७ ब्लाक किदवई नगर १६७.२२ रेजी. 2015-02-10 2016-09-16 ९८१/भवन/१४-१५ ज़ोन-4 डाउनलोड
३१२२०१५००४ श्री मोहन लाल संतवाणी प्लाट न० १८ हाउस न० ०७/१६० बी०-७/१६०-सी पार्ट गुटै २९२.३५ रेजी. 2015-03-12 2016-09-19 ६३१/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१४१२२०१५००२ श्रीमती सुनिया अग्रवाल प्लाट न० ५५४ (पार्ट ) हाउस न० ७/१५० ए -२ पार्ट गुट २८६.३४ रेजी. 2015-12-14 2016-09-19 ६६३/भवन//१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१६०८२०१६००३ श्री राजीव चावला प्लाट न ० -३८९ ब्लाक एन रानी गंज काकादेव १६७.२४ रेजी. 2016-08-16 2016-09-20 ३६२/भवन/१६-१७ ज़ोन-2 डाउनलोड
२६०२२०१६००५ श्री प्रवीन भार्गव प्लाट न ० -१८- पार्ट १८ बी मैक रोबर्ट गंज ४८७.५७ रेजी. 2016-02-22 2016-09-22 ८४५/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
४०३२०१६००२ श्री अशोक कुमार पूरी प्लाट न ० १०६ रतनलाल नगर २९७.६६ रेजी. 2016-03-04 2016-09-22 ८६७/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
५०८२०१६००३ श्री राजेश तिवारी व अन्य प्लाट न ० -८० ब्लाक डब्ल्यू जूही ३७६.२५ रेजी. 2015-12-17 2016-09-22 ३३७/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
३००८२०१६००३ श्रीमती सपना दुसेजा हाउस न ० -१२४/बी/१७३ गोविन्द नगर ६२.७० कोम. 2016-08-30 2016-09-23 ३९३/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
९०६२०१६००२ श्रीमती तरुण गरज प्री . न ० -१०/४५९ बी.१०/४५९ - बी खलासी लाइन ५६५.७७ रेजी. 2016-05-10 2016-09-23 १६९/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
१०८२०१६००४ श्री सुरेश कुमार मिश्रा प्लाट न ० -४४५ प्री न० - १२८/४४५ ब्लाक-एच -२ किदवई ३७६.२५ रेजी. 2016-08-01 2016-09-26 ३२५/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
२००७२०१६००२ श्री जसविंदर सिंह नारंग व् अन्य प्लाट न० - १२९ ब्लाक डी बाबु पुरवा किदवई नगर १६७.२५ रेजी. 2016-07-20 2016-09-27 २८६/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
३१०७२०१६००२ श्री ज्ञान चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य प्लाट न० -१७२ ब्लाक ओ सीसामउ २९७.६६ रेजी. कुम. कोम. 2016-08-31 2016-09-29 ३९४/भवन/१६-१७ ज़ोन-1
१७१२२०१५००५ श्री संजय झा प्लाट न० -८६ गंगा नगर आवास समिति ख्योरा बांगर १६७.२७ रेजी. 2015-12-17 2016-09-29 ६६७/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
१७१२२०१५००४ श्री अजय झा प्लाट न० -८७ गंगा नगर आवास समिति ख्योरा १६७.२७ रेजी. 2015-12-17 2016-09-30 ६६८/भवन/१५-१६ ज़ोन-1 डाउनलोड
२०९२०१६००२ मे० इफ्राखारुद्दीन व पुत्र गण द्वारा प्रो० इफ्राखारुद्दीन प्लाट न० ६७१ किदवई नगर ११६.०७ रेजी. 2016-07-20 2016-10-03 ४०४/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१५०७२०१६००३ श्री देव दूत आर्य व अन्य प्लाट न० ०६ ब्लाक यू निराला नगर जूही १६७.२२ रेजी. 2016-07-15 2016-10-05 २५२/भवन/१६-१७ ज़ोन-3
३०६२०१६००३ श्री सुरेन्द्र सिंह प्लाट न०-८४ जूही कलां ३७६.२५ रेजी. 2016-06-03 2016-10-13 १५३/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
१९०९२०१६००२ श्री कौशल किशोर त्रिपाठी प्लाट न० ७४० ब्लाक के किदवई नगर ४१३.८८ रेजी. 2016-09-19 2016-10-20 ४४५/भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
१७०७२०१६००८ श्री मनीष कुमार गुप्ता प्लाट न० ९ ए०.न ०-११३१ /५, ११३५/५ गुजैनी तात्या टो ७४.३१ रेजी. 2016-07-17 2016-10-21 २६९/भवन/१६-१७ ज़ोन-3
२७०६२०१६००३ श्रीमती जोहरा बेगम हाउस न० ८०/१७ सी (पार्ट) बूचर खाना ६४.६५ रेजी. 2016-06-27 2016-10-24 २०७/भवन /१६-१७ ज़ोन-1
३१०३२०१६००५ राज कुंवारी एजुकेशन व सोशल संसथान द्वारा श्री विनय शुक्ला प्लाट न० एस०-१ तात्या टोपे नगर ३९२०.६२ रेजी. 2016-10-15 2016-11-04 ९३४/भवन/१५-१६ ज़ोन-3 डाउनलोड
३१०२०१६००२ श्री विकाश मिश्रा प्लाट न ०-१२ एम ०अई०जी० जूही ३७६.२४५ रेजी. 2017-10-13 2016-11-11 ४६७/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
३०९२०१६००४ श्रीमती आरती सहनी प्लाट न० २१ ब्लाक सी सुजात गंज ६६८.८० रेजी. 2016-09-03 2016-11-25 ४०५/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड
६०६२०१६००२ श्री प्रकाश चन्द्र जैन ए ० न ० ५२३ गुजैनी ४५८ रेजी. 2016-06-06 2016-11-26 १६३/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
१८११२०१६००३ श्रीमती रमशीला यादव प्लाट न० ११९ बी ब्लाक सुजात गंज ३० रेजी. 2016-11-18 2016-12-07 ५३१//भवन/१६-१७ ज़ोन-4 डाउनलोड
8072016002 श्री सूरज पाल यादव प्लाट न० -१४ ए ,ए न० ८२ बर्रा २५०.१५ रेजी. 2016-07-08 2016-12-08 २३९/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
१७१०२०१६००४ श्रीमती स्वीटी गुप्ता ए० न०-२८० बर्रा ११९ रेजी. 2016-10-18 2016-12-17 ४९६/भवन/१६-१७ ज़ोन-3 डाउनलोड
२६११२०१६००२ राजीव कुमार कटियार प्लाट न०-९८ सी ब्लाक ए लखनपुर को०-ऑपरेटिव होउसिंह ३०२.६६ रेजी. 2016-11-26 2016-12-29 ५९५/भवन/१६-१७ ज़ोन-1 डाउनलोड